Álláshirdetés - KönyvtárosBagamér Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Könyvtáros, rendezvényszervező

munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017. január 1-jéig tartó –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Könyvtárosi feladatok ellátása 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján. Közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése stb.) ellátása, a településen a civil szervezetek működésének segítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- önálló munkavégzés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés, Könyvtáros, informatikai könyvtáros, közművelődési szakember, vagy legalább ezen képzettségek valamelyikének megszerzésére irányuló, folyamatban lévő képzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- Szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban résztvevők a pályázat anyagát
megismerhetik.
- Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának zárt ülésen
történő tárgyalását kéri-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bagamér Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Kossuth utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3532/2015/Ált, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros, rendezvényszervező.
vagy
- Elektronikus úton dr. Medve Erzsébet részére a jegyzo@bagamer.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Orvos Mihály, Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában a pályázatok benyújtására nyitvaálló határidő lejáratát követő első rendes képviselő-testületi ülésen dönt. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbaidő tartama 4 hónap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagamer.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.