KSH adatgyűjtés

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre Bagamérban, 2015. október 10-től 2015. november 30-ig. Az összeírást a Statek Kft. munkatársai végzik, akik igazolvánnyal, illetve megbízólevéllel igazolják magukat. Az összeírás átfogóan vizsgálja a háztartások lakáshelyzetét, a lakóépületek minőségét, felújítását, a háztartások lakással való elégedettségét, költözéseit, illetve lakásváltoztatásai terveit. Az adatfelvétel statisztikai célból történik, az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. A felmérésben résztvevő háztartásokat véletlenszerűen választották ki, az e háztartásokban élők számára a válaszadás önkéntes!

A lakosság a mibenelunk@ksh.hu e-mailcímen, illetve a 06 80 200 766-os telefonszámon kaphat bővebb tájékoztatást a felméréssel kapcsolatban.

Kérem, lehetőségeikhez mérten segítsék az adatgyűjtők munkáját, ezzel is hozzájárulva a felmérés sikerességéhez!
Bagamér, 2015. október 13.
dr. Medve Erzsébet jegyző

 

Bursa Hungarica 2016 pályázati kiírás

Bursa Hungarica 2016 pályázati kiírás

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázatokat.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 
ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati:
  • „A” típusú Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási  hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan;
  • „B” típusú Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási  tanulmányokat kezdeni kívánók (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) számára a 2016/2017. tanév első félévétől, 6 egymást követő tanulmányi félévre.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
 
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Bagaméri Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, dr. Medve Erzsébet jegyzőnél kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

Az „A” típusú  pályázati űrlap kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell térni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre (jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogyatékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi igazolás, hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).
d) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazonosító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyító okiratot (lakcímkártya).

A „B” típusú  pályázati űrlap kötelező mellékletei: 
a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
b) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell térni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre (jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogyatékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi igazolás, hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).
c) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazonosító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyító okiratot (lakcímkártya).
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig.

A központi pályázati kiírás a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica7/ oldalon olvasható.  Az Önkormányzat által meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel bővített kiírások jelen felhíváshoz csatolva, illetve a Bagaméri Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érhetők el.

További információt dr. Medve Erzsébet jegyzőtől kérhetnek a 52/587-401-es telefonszámon, illetve a jegyzo@bagamer.hu e-mail címen.

Ebzárlat és legeltetési tilalom!

Ebzárlat és legeltetési tilalom!

Tájékoztatom Bagamér nagyközség lakosságát, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Bagamér nagyközség területére rókák veszettség elleni szájon át történő immunizálása miatt 2015. október 6-tól október 30-ig terjedő időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

A zárlat alá vont helyen az alábbi tilalmak lépnek életbe:

1. Tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve kell tartani, illetőleg a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

2. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

3. A zárlati területen a zárlat időtartama alatt az állatok legeltetése tilos.

4. A vadász ebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek az 1-2.pontban foglalt korlátozás alól, a pásztorebeket szájkosárral ellátva szabad állatok őrzésére használni.

5. Az elhullott róka és egyéb elhullott vadonélő emlős állat hulláját az állatorvoson keresztül veszettség-vizsgálatra kell küldeni (apróvad esetén a teljes tetemet, nagyvad esetén a fejet kell vizsgálatra elküldeni).

6. A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandóan legelőn tartott, illetve a mai napig legelőre kihelyezett állományokra.
 
Bagamér, 2015. október 06.
Dr. Medve Erzsébet
jegyző

 

Tájékoztató a Járási Hivatal nyitvatartásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2015. október 01. napjától

Járási Hivatalunk Kormányablakának (4252 Nyíradony, Árpád tér 1.) nyitva tartása a következők szerint módosul:

Hétfő: 7:00 - 17:00

Kedd: 8:00 - 16:00

Szerda: 8:00 - 16:00

Csütörtök: 8:00 - 16:00

Péntek: 8:00 - 14:00


Nyíradony, 2015. szeptember 22.

Verdes Jánosné hivatalvezető

Tájékoztató a továbbtanulók egyszeri támogatásáról

Tisztelt Szülők!

 

A Közegészségügyi és Szociális Bizottság  a 2015/2016 tanévre minden nappali tagozaton továbbtanuló gyereket egyszeri támogatásban részesít. A támogatást iskolalátogatási igazolással valamint a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és leadásával lehet igényelni 2015. szeptember 7-től a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:   8.00-tól  12.00 óráig

Szerda:  8.00-tól 12.00  óráig

Csütörtök: de.: 8.00-tól 12.00,   du.: 13.00-tól 15.00 óráig

                  


                Közegészségügyi és Szociális Bizottság

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen!
 
Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar... az éghajlatváltozás hatásai egyre sürgetőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a csapásokra és - amennyire lehet - kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait.

Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének visszatartásával, tározásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új, a környezeti változásokhoz igazított stratégia kialakítására volna aszükség. Magyarország összes felszíni és feszín alatti vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata jelenleg folyik és 2015. december 22-ig készül el.

A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó fejezeteit.

Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak be a vitákba, ahol a szakemberek és az érintett állampolgárok, vízhasználók megismerkedhetnek aa területet érintő legfontosabb problémákkal és azok megoldásával. A területi fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon találhatóak.

Magyarország vízben gazdag és vízben szegény ország is egyszerre. Gondos és előrelátó vízgazdálkodási tervezéssel megvédhetjük természeti kincsünket és kamatoztathatjuk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehetőségeket. "A természeti erőforrások, különösen... a vízkészlet... a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége." [Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25., P) cikk]

Éljenek jogaikkal. a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervekkel és véleményezzék azokat!

 
Somlyódy Balázs
főigazgató
Országos Vízügyi Főigazgatóság


 

Járási hivatali szünet

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyíradonyi Járási Hivatal 2015. augusztus 19-én nem tart ügyfélfogadást a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban!
A legközelebbi ügyfélfogadás 2015. augusztus 26-án lesz.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Medve Erzsébet
jegyző

Hőségriasztási tájékoztató

Dr. Paller Judit megbízott országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan

2015. augusztus 05-én 00.00 órától 2015. augusztus 10-én 24.00 óráig 2. fokú hőségriasztást adott ki.

Az erről szóló tájékoztató itt olvasható és letölthető pdf formátumban.