TÁJÉKOZTATÓ szociális célú tűzifa igénylés lehetőségéről

Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete szerint térítésmentesen, szociális célú tűzifa-juttatásban részesülhet – 1 m3 erejéig - az a bagaméri lakóhellyel rendelkező személy, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a.) a szociális tűzifa-igénylésre vonatkozó kérelmét a rendeletben meghatározottak szerint a Bagaméri Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (továbbiakban: hivatal) benyújtja,

b.) valamint a következő feltételek közül legalább egy feltételnek megfelel:
- aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában vagy települési (lakhatási) támogatásban részesül,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
- a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő, 
- az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy, 
- öregségi nyugdíjban részesülő, egyedül élő személy,
és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-át, azaz 57.000 forintot.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család: 
- aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett;
- azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető;
- életvitele, jelenlegi anyagi helyzete nem indokolja a szociális tűzifa kérelem támogatását.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

Amennyiben a jogosult a részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra került, hogy a nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15.000.-Ft + Áfa/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

A kérelmek a – feltételek fennállása esetén – támogatásban szereplő fa mennyiségének kiosztásáig részesülhetnek pozitív elbírálásban.
A kérelem mellé a következőket kell benyújtani:
- a fentebb felsorolt bármely feltételt igazoló határozatot,
- öregségi nyugdíjas esetén, az év elején kiadott nyugdíj ellátásról szóló igazolást (zöld irat),
- a lakásban élő valamennyi személy jövedelemigazolását,
- kérelmező személyi igazolványának és lakcímkártyájának, valamint a lakásban élő valamennyi személy lakcímkártyájának a fénymásolatát.

Kérelem igényelhető és benyújtható: 2017. november 13-tól - 2017. november 24-ig a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben!

 

Bagamér, 2017. november 06.

Orvos Mihály polgármester sk.