Bagamér Nagyközség Szennyvízberuházása


Előkészítési szakasz

Bagamér Nagyközség Önkormányzata KEOP-7.1.0/11-2012-0038 azonosító számú „Bagamér Nagyközség szennyvízcsatornázás” címmel zbenyújtott pályázatával, a tervezett szennyvízberuházás előkészítő szakaszban nettó 31.195.000.-Ft vissza nem térítendő támogatási összeget nyert az engedélyes tervek elkészítésére. A 2012. november 26.-án elindított, tervezői feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, így a 2013. január 8.-án aláírásra került a tervezői megbízási szerződés. A szerződésben foglaltak alapján a vállalkozás vállalta, hogy 2013. április 30.-ra elkészíti az engedélyes terveket és 2013. augusztus 31.-ig a kivitelező kiválasztásához szükséges FIDIC tenderdokumentáció is elkészült.

Projekt leírása

A kivitelezésre irányuló „KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása” című konstrukcióra vonatkozó pályázat előkészületi munkái a tervek megszületésével megkezdődtek, melynek köszönhetően a beruházás megvalósításának Európai Uniós támogatásával kapcsolatos pályázata 2013. április közepén kerül benyújtásra a Közreműködő Szervezethez.

A pályázat benyújtása előtt 2013. február 28.-án lakossági fórum került megszervezésre. A fórum célja az volt, hogy a lakosság tájékoztatva legyen a pályázat helyzetéről, valamint lehetőséget biztosított a lakosoknak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a pályázattal, valamint a tervezett beruházással kapcsolatban.

Bagamér Önkormányzata 2013 áprilisában nyújtotta be „Bagamér Nagyközség szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 azonosítószámú pályázatát. A nyertes projekt Támogatói Szerződésének aláírására 2013. szeptemberében került sor. A megvalósításra vonatkozó pályázat nettó elszámolható összköltsége: 1 124 395 500 Ft. A projekt támogatási intenzitása csaknem 95%-os, így a támogatási összeg: 1 068 653 998 Ft. A fennmaradó önerőre az Önkormányzat EU önerő alap támogatási kérelmet nyújtott be, mely 30 954 826.- Ft támogatásban részesült, ami azt jelenti, hogy a települést terhelő saját forrás összege csupán 25.326.675 Ft.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. szeptember 30. (+ 6 hónap próbaüzem)A településen 2671 lakos szennyvízelvezetése valósul meg 2015-re a környezet tehermentesítésével egyidejűleg.
Műszaki megoldás

A település kiépített szennyvízhálózattal nem rendelkezik. Bagamér településen nincs működő szennyvíztisztító telep. Közüzemi ivóvízhálózattal a települések ingatlanainak közel 86 % - a ellátott. (összes lakásszám 1024; lakos szám: 2671; közüzemi ivóvízzel ellátott lakásszám 878).

A keletkező kommunális folyékony hulladékot lakossági tulajdonú aknákban gyűjtik. Az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó Bagamér Nagyközség a támogatásnak köszönhetően 17 km gravitációs rendszerű csatornát és csupán 0,3 km hosszú nyomóvezetéket épít 6 db átemelővel, mely rendszerben nagy részben gravitációs úton halad a szennyvíz, így rendkívül költségkímélő és költséghatékony megoldás. A beruházás kapcsán 865 db ingatlan csatornával történő ellátása történik meg. Ezen túlmenően 13 db intézményi és 25 db egyéb gazdálkodói bekötés valósul meg. Így összesen 903 db új bekötés létesül.

A településen eddig csak szennyvíz befogadására alkalmas telep átalakításra kerül, az átalakítás után a szennyvizet nem csak befogadni, hanem kezelni is tudja majd.

A megvalósuló fejlesztés hosszú távú, biztonságos üzemeltetésének érdekében az üzemeltetői teendőket a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytársaság fogja ellátni. A rákötési hajlandóság a projekt befejezését követő 1 éven belül el kell, hogy érje a 75%-ot, a projekt fenntartási időszakának lezárásakor a 92%-ot.

A településen gravitációs rendszerű, KG PVC csövekből épülő szennyvízcsatorna hálózat kerül majd kialakításra a szükség szerinti közbenső átemelőkkel.

A szennyvíztisztító telep Bagamér település külterületén a 028/6 hrsz.-ú ingatlanon kerül majd kialakításra, 190 m3/d kapacitással.